+36302802119, +36309225981 / info@akacfavirag.hu

Vásárlási feltételek, ÁSZF

Bankkártyás fizetés:

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

I. Általános Jogszabályi Feltételek

1.   Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására (pl. virágkötés) irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

2. Az elállási/felmondási határidő a

2.1 szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le;

2.2 termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;

2.3több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;

2.4 több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;

2.5 .termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

 1.    Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:info@akacfavirag.huvagy postai úton a székhelyre: 1194.Budapest, Ungvár u.37.

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is:

„Címzett: 

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: 

A fogyasztó neve:

A fogyasztó) címe:

A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén).

Kelt: …„

4. Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

5.    Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

6.    Ha a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel (minden esetben, ha abban virág található), úgy a termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

7.    Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

8.    Minden esetben, amikor az Ön megrendeléséhez szolgáltatás nyújtása (pl. virágkötés) is szükséges, az alábbi rendelkezés is irányadó: ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

II . Speciális feltételek

„A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek :

29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

c)olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f)olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; „


1. Virág -mint speciális termék

Ön a megrendelés elküldésével tudomásul veszi, hogy a virágküldés speciális tevékenység, mivel részben szolgáltatás (virágkötés) nyújtására irányul, részben pedig termék értékesítésére, továbbá mivel a termék (a virág) romlandó, illetve minőségét rövid ideig megőrző terméknek minősül, valamint az esetek jelentős részében olyan átalakítást szenved el, amely után újbóli értékesítése lehetetlenné válik. Speciális lehet annyiban is, ha a terméket kifejezetten az Ön személyére kellett szabni.

2.Ön virágcsokorra vonatkozó megrendelés elküldésével kinyilvánítja, hogy a kiszállítás tervezett időpontját, ennek hiányában a tervezett napot megelőző 12 órában a teljesítés (ti. a virágkötés) az Ön kifejezett, előzetes beleegyezésével megkezdődik, továbbá tudomásul veszi, hogy a s zolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

  3. Ön vágott virágra (nem csokorra) vonatkozó megrendelés elküldésével kinyilvánítja, hogy mivel a termék romlandó, illetve minőségét rövid ideig megőrző terméknek minősül, így a megrendelést követően elállási/felmondási jogát a jogszabály alapján elveszíti. Cégünk azonban a kiszállítás tervezett időpontját, ennek hiányában a tervezett napot 24 órával megelőző elállás esetén a már befizetett összeg 50 %-át visszaszolgáltatjuk.

  4. Zöld- valamint virágzó cserepes növény tekintetében (mely szintén romlandó termék), -amennyiben nem a megfelelő tartási körülmények biztosítottak( hő, fény, víz)- 24 órát meghaladó panasz esetén nem áll módunkban a növényt kicserélni, illetve az elállási jogot elfogadni. 5..Ha az elállási/felmondási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését hanyagságból vagy szándékosan idézte elő.

6. Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy sérült, és a sérülés bizonyítottan az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét és az értékesítés törlését az Akácfavirág Kft. azonnal biztosítja. A termékkel kapcsolatban bármilyen nemű tartalomhiányt vagy sérülést a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia. Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget nem vállalunk.

7. Ha a szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a megrendelt áru nem áll rendelkezésére, vagy a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni.

8. Cégünk jótállásra nem köteles.

9.Felügyeleti szervek:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

1052 Budapest, Városház u. 7., tel: +36 1 450-2598

Budapesti Békéltető Testület

1052 Budapest, Városház u. 7., tel: +36 1 450-2598

   1. A 2001.évi CVIII.tv.4.§ szerint a vállalkozás köteles feltüntetni a tárhelyet biztosító szolgáltatás székhelyét ,telephelyét,elérhetőségét.(Telefon,email)

     

Shopmasters-Informatika Kft

Tel:+3630 414 7763; email: kapcsolat@shopmaters.hu

www.shormasters.hu

Webáruházakra vonatkozó jogszabályok :

· A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

· Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.);

· A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.);

· A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet;

· A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.)

· Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

· A termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet.

· A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló 524/2013/EU rendelet

A jogszabályok elérhetőek a www.njt.huoldalon.